Retour sur langagevisuel.unistra.fr

Bibliothèque de pictogrammes

Affichage des signes de la police de caractères Unistra Symbol

!
!
!
us-woman
"
"
"
us-man
#
#
#
us-wheelchair
$
$
$
us-duo
%
%
%
us-trio
&
&
&
us-team
'
'
'
us-man-right
(
(
(
us-woman-right
)
)
)
us-man-left
*
*
*
us-woman-left
+
+
+
us-wheelchair-lift
,
,
,
us-duo-lift
-
-
-
us-lift
.
.
.
us-upstairs
/
/
/
us-downstairs
0
0
0
us-arrow-bottom-left
1
1
1
us-arrow-left
2
2
2
us-arrow-top
3
3
3
us-arrow-right
4
4
4
us-arrow-bottom
5
5
5
us-arrows-h
6
6
6
us-arrows-v
7
7
7
us-arrow-top-left
8
8
8
us-arrow-top-right
9
9
9
us-arrow-bottom-right
:
:
:
us-times
;
&#x3b;
;
us-plus
<
&#x3c;
<
us-search
=
&#x3d;
=
us-search-alt
>
&#x3e;
>
us-search-file
?
&#x3f;
?
us-focus
@
&#x40;
@
us-map-marker
A
&#x41;
A
us-wheelchair-o
B
&#x42;
B
us-truck-sm
C
&#x43;
C
us-truck
D
&#x44;
D
us-truck-lg
E
&#x45;
E
us-bus-sm
F
&#x46;
F
us-bus
G
&#x47;
G
us-bus-lg
H
&#x48;
H
us-tram
I
&#x49;
I
us-tram-lg
J
&#x4a;
J
us-bicycle
K
&#x4b;
K
us-tandem
L
&#x4c;
L
us-television
M
&#x4d;
M
us-screen
N
&#x4e;
N
us-computer
O
&#x4f;
O
us-pad
P
&#x50;
P
us-phone
Q
&#x51;
Q
us-pad-touch
R
&#x52;
R
us-plug-left
S
&#x53;
S
us-plug-right
T
&#x54;
T
us-plug
V
&#x56;
V
us-line-chart
W
&#x57;
W
us-bar-chart
X
&#x58;
X
us-meeting-sm
Y
&#x59;
Y
us-meeting
Z
&#x5a;
Z
us-meeting-lg
[
&#x5b;
[
us-wifi-xs
\
&#x5c;
\
us-wifi-sm
]
&#x5d;
]
us-wifi
^
&#x5e;
^
us-volume-up
_
&#x5f;
_
us-volume
`
&#x60;
`
us-volume-down
b
&#x62;
b
us-comment
c
&#x63;
c
us-comment-o
d
&#x64;
d
us-comment-alt-o
e
&#x65;
e
us-comments-alt-o
f
&#x66;
f
us-comments-o
g
&#x67;
g
us-lightbulb-o
h
&#x68;
h
us-heart
j
&#x6a;
j
us-id-card-o
k
&#x6b;
k
us-cup-hot
l
&#x6c;
l
us-cup
m
&#x6d;
m
us-cup-alt
o
&#x6f;
o
us-glass-full
p
&#x70;
p
us-glass
q
&#x71;
q
us-glass-empty
u
&#x75;
u
us-glass-full-alt
v
&#x76;
v
us-glass-alt
w
&#x77;
w
us-glass-empty-alt
x
&#x78;
x
us-apple
y
&#x79;
y
us-apple-crunched
z
&#x7a;
z
us-apple-crunched-alt
{
&#x7b;
{
us-plate-full
|
&#x7c;
|
us-plate
}
&#x7d;
}
us-plate-empty
§
&#xa7;
§
us-sport-run
¨
&#xa8;
¨
us-sport-run-alt
©
&#xa9;
©
us-sport-swim
ª
&#xaa;
ª
us-sport-basket
«
&#xab;
«
us-sport-volley
¬
&#xac;
¬
us-sport-football
®
&#xae;
®
us-unbox
¯
&#xaf;
¯
us-envelope-open
°
&#xb0;
°
us-envelope-o
±
&#xb1;
±
us-calendar
´
&#xb4;
´
us-code
&#xb6;
us-windows
·
&#xb7;
·
us-camera
¸
&#xb8;
¸
us-ticket
»
&#xbb;
»
us-check
¿
&#xbf;
¿
us-diploma
À
&#xc0;
À
us-medical-kit
Á
&#xc1;
Á
us-heart-beat
Â
&#xc2;
Â
us-health
Ã
&#xc3;
Ã
us-flask-lg
Ä
&#xc4;
Ä
us-flask
Å
&#xc5;
Å
us-flask-sm
Æ
&#xc6;
Æ
us-globe-alt
Ç
&#xc7;
Ç
us-globe-half
È
&#xc8;
È
us-globe
É
&#xc9;
É
us-suitcase-sm
Ê
&#xca;
Ê
us-suitcase-lg
Ë
&#xcb;
Ë
us-suitcase
Ì
&#xcc;
Ì
us-shopping-bag
Í
&#xcd;
Í
us-briefcase
Î
&#xce;
Î
us-plant-sm
Ï
&#xcf;
Ï
us-plant
Ñ
&#xd1;
Ñ
us-plant-lg
Ò
&#xd2;
Ò
us-arrow
Ó
&#xd3;
Ó
us-arrow-o
Ô
&#xd4;
Ô
us-follow-link
Õ
&#xd5;
Õ
us-compass
Ö
&#xd6;
Ö
us-file-o
Ø
&#xd8;
Ø
us-file
Ù
&#xd9;
Ù
us-files (us-files-o)
Ú
&#xda;
Ú
us-book-o
Û
&#xdb;
Û
us-books-o
Ü
&#xdc;
Ü
us-book
ß
&#xdf;
ß
us-books
à
&#xe0;
à
us-edit-alt
á
&#xe1;
á
us-edit
â
&#xe2;
â
us-edit-done
ã
&#xe3;
ã
us-notebook
ä
&#xe4;
ä
us-notebook-open
å
&#xe5;
å
us-book-open-o
æ
&#xe6;
æ
us-book-open
ç
&#xe7;
ç
us-summary
è
&#xe8;
è
us-share
é
&#xe9;
é
us-no-drink-alt
ê
&#xea;
ê
us-no-food
ë
&#xeb;
ë
us-no-smoking
ì
&#xec;
ì
us-no-drink
í
&#xed;
í
us-silence

Affichage des signes de la police de caractères Nova Icons

&#xe901;
nv-arrow-down-left
&#xe902;
nv-arrow-down-right
&#xe903;
nv-arrow-down
&#xe904;
nv-arrow-left
&#xe905;
nv-arrow-right
&#xe906;
nv-arrow-up-left
&#xe907;
nv-arrow-up-right
&#xe908;
nv-add-alt
&#xe909;
nv-close
&#xe90a;
nv-content-filter
&#xe90b;
nv-navigation-drawer
&#xe90c;
nv-search
&#xe90d;
nv-synchronize (nv-refresh)
&#xe90e;
nv-text-redo
&#xe90f;
nv-text-undo
&#xe910;
nv-zoom-in
&#xe911;
nv-zoom-out
&#xe912;
nv-data-download (nv-download)
&#xe913;
nv-data-upload
&#xe914;
nv-cursor-arrow
&#xe915;
nv-cursor-tap
&#xe916;
nv-cursor-target
&#xe917;
nv-bin
&#xe918;
nv-delete
&#xe919;
nv-eraser
&#xe91a;
nv-subtract-circle
&#xe91b;
nv-key
&#xe91c;
nv-power-button
&#xe91d;
nv-power-button-alt
&#xe91e;
nv-lock
&#xe91f;
nv-lock-unlock
&#xe920;
nv-battery-charging
&#xe921;
nv-data-transfer-mobile-computer
&#xe922;
nv-disc-player
&#xe923;
nv-symbol-bluetooth
&#xe924;
nv-symbol-wifi
&#xe925;
nv-data-transfer
&#xe926;
nv-data-transfer-alt
&#xe927;
nv-link-broken
&#xe928;
nv-link
&#xe929;
nv-share-rss-feed
&#xe92a;
nv-organization-file-arborescence
&#xe92b;
nv-organization-flowchart
&#xe92c;
nv-organization-flowchart-alt
&#xe92d;
nv-organization-hierarchy
&#xe92e;
nv-share
&#xe92f;
nv-content-view-column
&#xe930;
nv-content-view-headline
&#xe931;
nv-content-view-list
&#xe932;
nv-content-view-module
&#xe933;
nv-hide
&#xe934;
nv-navigation-show-more-horizontal
&#xe935;
nv-navigation-show-more-vertical
&#xe936;
nv-control-cross-over
&#xe937;
nv-control-zigzag
&#xe938;
nv-control-zigzag-alt
&#xe939;
nv-cursor-move-all-direction
&#xe93a;
nv-expand
&#xe93b;
nv-expand-horizontal
&#xe93c;
nv-expand-vertical
&#xe93d;
nv-move-down
&#xe93e;
nv-move-left
&#xe93f;

nv-move-right
&#xe940;
nv-move-to-bottom
&#xe941;
nv-move-to-top
&#xe942;
nv-move-up
&#xe943;
nv-shrink
&#xe944;
nv-shrink-horizontal
&#xe945;
nv-shrink-horizontal-alt
&#xe946;
nv-shrink-vertical
&#xe947;
nv-interface-information
&#xe948;
nv-interface-question-mark
&#xe949;
nv-location-direction
&#xe94a;
nv-location-map
&#xe94b;
nv-location-pin
&#xe94c;
nv-flash-off
&#xe94d;
nv-flash
&#xe94e;
nv-interface-alert-triangle (nv-warning)
&#xe94f;
nv-settings
&#xe950;
nv-wrench
&#xe951;
nv-calculator
&#xe952;
nv-coins
&#xe953;
nv-money-bag-euro
&#xe954;
nv-piggy-bank
&#xe955;
nv-business-graph-bar
&#xe956;
nv-business-graph-pie
&#xe957;
nv-interface-decreasing
&#xe958;
nv-interface-increasing
&#xe959;
nv-leisure-chess
&#xe95a;
nv-lightbulb
&#xe95b;
nv-programming-jigsaw
&#xe95c;
nv-strategy
&#xe95d;
nv-business-whiteboard-graph
&#xe95e;
nv-business-whiteboard
&#xe95f;
nv-projector-screen
&#xe960;
nv-printer (nv-fax)
&#xe961;
nv-scanner
&#xe962;
nv-computer-screen
&#xe963;
nv-keyboard
&#xe964;
nv-laptop
&#xe965;
nv-mouse
&#xe966;
nv-plug
&#xe967;
nv-usb-sign
&#xe968;
nv-camera
&#xe969;
nv-crop
&#xe96a;
nv-focus
&#xe96b;
nv-paint-brush
&#xe96c;
nv-paint-bucket
&#xe96d;
nv-paint-palette
&#xe96e;
nv-photo-landscape
&#xe96f;
nv-photo-portrait
&#xe970;
nv-picture-layer
&#xe971;
nv-film-roll
&#xe972;
nv-video-call
&#xe973;
nv-video-call-conference
&#xe974;
nv-video-camera
&#xe975;
nv-magic-wand
&#xe976;
nv-paper-pencil
&#xe977;
nv-paperclip
&#xe978;
nv-pencil
&#xe979;
nv-ruler
&#xe97a;
nv-scissors
&#xe97b;
nv-bookmark
&#xe97c;
nv-pin
&#xe97d;
nv-tag
&#xe97e;
nv-vote-star (nv-star)
&#xe97f;

nv-vote-flag
&#xe980;
nv-vote-thumbs-down
&#xe981;
nv-vote-thumbs-up
&#xe982;
nv-check-box
&#xe983;
nv-graduation-hat
&#xe984;
nv-rewards-banner-check
&#xe985;
nv-rewards-gift
&#xe986;
nv-rewards-trophy
&#xe987;
nv-shield
&#xe988;
nv-stamp
&#xe989;
nv-scale
&#xe98a;
nv-temple
&#xe98b;
nv-brick-wall
&#xe98c;
nv-couch
&#xe98d;
nv-hotel-bed
&#xe98e;
nv-home (nv-places-home)
&#xe98f;
nv-table-office
&#xe990;
nv-phone-incoming
&#xe991;
nv-phone-outgoing
&#xe992;
nv-phone-pending
&#xe993;
nv-phone-speaker
&#xe994;
nv-at-sign
&#xe995;
nv-email-add
&#xe996;
nv-email-close
&#xe997;
nv-email-download
&#xe998;
nv-email-edit
&#xe999;
nv-email-envelope
&#xe99a;
nv-email-read
&#xe99b;
nv-email-upload
&#xe99c;
nv-email-view
&#xe99d;
nv-chat-bubble-square
&#xe99e;
nv-chat-bubble-square-alt
&#xe99f;
nv-chat-bubble-square-add
&#xe9a0;
nv-chat-bubble-square-block
&#xe9a1;
nv-chat-bubble-square-close
&#xe9a2;
nv-chat-bubble-square-edit
&#xe9a3;
nv-chat-bubble-square-view
&#xe9a4;
nv-user-add
&#xe9a5;
nv-user-block
&#xe9a6;
nv-user-check
&#xe9a7;
nv-user-close
&#xe9a8;
nv-user-edit
&#xe9a9;
nv-user-favorite-star
&#xe9aa;
nv-user-group
&#xe9ab;
nv-user-question-mark
&#xe9ac;
nv-user-share
&#xe9ad;
nv-user-subtract
&#xe9ae;
nv-user-view
&#xe9af;
nv-user
&#xe9b0;
nv-contact-book
&#xe9b1;
nv-id-card
&#xe9b2;
nv-calendar
&#xe9b3;
nv-calendar-add
&#xe9b4;
nv-calendar-close
&#xe9b5;
nv-calendar-view
&#xe9b6;
nv-alarm-silent
&#xe9b7;
nv-alarm
&#xe9b8;
nv-hourglass
&#xe9b9;
nv-content-book
&#xe9ba;
nv-file-add
&#xe9bb;
nv-file-alert
&#xe9bc;
nv-file-audio
&#xe9bd;
nv-file-block
&#xe9be;
nv-file-check
&#xe9bf;

nv-file-close
&#xe9c0;
nv-file-copy
&#xe9c1;
nv-file-download
&#xe9c2;
nv-file-edit
&#xe9c3;
nv-file-favorite-heart
&#xe9c4;
nv-file-favorite-star
&#xe9c5;
nv-file-lock
&#xe9c6;
nv-file-new
&#xe9c7;
nv-file-video
&#xe9c8;
nv-file-view
&#xe9c9;
nv-file-zipped-new
&#xe9ca;
nv-align-center
&#xe9cb;
nv-align-justify
&#xe9cc;
nv-align-left
&#xe9cd;
nv-align-right
&#xe9ce;
nv-all-caps
&#xe9cf;
nv-bold
&#xe9d0;
nv-font-size
&#xe9d1;
nv-italic
&#xe9d2;
nv-list-bullets
&#xe9d3;
nv-paragraph-normal
&#xe9d4;
nv-paragraph
&#xe9d5;
nv-small-caps
&#xe9d6;
nv-strike-through
&#xe9d7;
nv-subscript
&#xe9d8;
nv-superscript
&#xe9d9;
nv-text-bar
&#xe9da;
nv-text
&#xe9db;
nv-underline
&#xe9dc;
nv-content-box
&#xe9dd;
nv-folders
&#xe9de;
nv-add
&#xe9df;
nv-cloud-download
&#xe9e0;
nv-cloud-upload
&#xe9e1;
nv-cloud-view
&#xe9e2;
nv-cloud
&#xe9e3;
nv-window-add
&#xe9e4;
nv-window-close
&#xe9e5;
nv-window-view
&#xe9e6;
nv-window
&#xe9e7;
nv-shopping-bag-add
&#xe9e8;
nv-shopping-bag
&#xe9e9;
nv-equaliser
&#xe9ea;
nv-headphone
&#xe9eb;
nv-music-note-double
&#xe9ec;
nv-music-note
&#xe9ed;
nv-music-note-alt
&#xe9ee;
nv-radio
&#xe9ef;
nv-speaker-volume-medium
&#xe9f0;
nv-speaker-volume-off
&#xe9f1;
nv-video-control-play (nv-play)
&#xe9f2;
nv-wave
&#xe9f3;
nv-health-bandage
&#xe9f4;
nv-health-capsule
&#xe9f5;
nv-health-stethoscope
&#xe9f6;
nv-medical-cross-snake
&#xe9f7;
nv-android
&#xe9f8;
nv-atoms
&#xe9f9;
nv-binoculars
&#xe9fa;
nv-dna
&#xe9fb;
nv-globe
&#xe9fc;
nv-space-rocket
&#xe9fd;
nv-diamond
&#xe9fe;
nv-meteorite
&#xe9ff;

nv-moon
&#xea00;
nv-prism
&#xea01;
nv-bonfire
&#xea02;
nv-camera-macro-mode
&#xea03;
nv-nature-flower
&#xea04;
nv-nature-leaf
&#xea05;
nv-nature-tree
&#xea06;
nv-nature-tree-alt
&#xea07;
nv-nature-honey-bee
&#xea08;
nv-pet-dog
&#xea09;
nv-programming-bug
&#xea0a;
nv-color-contrast-on
&#xea0b;
nv-save-nature
&#xea0c;
nv-sign-recycle
&#xea0d;
nv-water-reuse
&#xea0e;
nv-night-cloudy
&#xea0f;
nv-sunny
&#xea10;
nv-thermometer-negative
&#xea11;
nv-thermometer-positive
&#xea12;
nv-umbrella-open
&#xea13;
nv-sport-badminton-shuttlecock
&#xea14;
nv-sport-baseball
&#xea15;
nv-sport-basketball
&#xea16;
nv-sport-boxing-glove
&#xea17;
nv-sport-dumbbell
&#xea18;
nv-sport-finishing-flag
&#xea19;
nv-sport-football-field
&#xea1a;
nv-sport-football
&#xea1b;
nv-sport-iceskate-shoes
&#xea1c;
nv-sport-martial-art
&#xea1d;
nv-sport-pingpong
&#xea1e;
nv-sport-rollerblade
&#xea1f;
nv-sport-rugby
&#xea20;
nv-sport-takraw
&#xea21;
nv-coffee-cup
&#xea22;
nv-food-rice
&#xea23;
nv-behance
&#xea24;
nv-facebook
&#xea25;
nv-googleplus
&#xea26;
nv-linkedin
&#xea27;
nv-pinterest
&#xea28;
nv-tumblr
&#xea29;
nv-twitter
&#xea2a;
nv-youtube